Avatud Hellenurme Noortekeskuse tegevusvõimekuse parandamine

leader eesti partnerluskogu


Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu
meede 19.2 toetus
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus
Elva valla roll – projekti partner, avalikust kasutusest huvitatud isik 
Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme Kogukonnad ja noored raames
Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-12.2/17/3719 (17.06.2019) eraldati ühingule
noortekeskuse remonttöödele ja sisustusele 8701,29 eurot. Hellenurme noortekeskus on
mitmekesiste tegevusvõimalustega jätkusuutlik kogukonnakeskus. Projekti omaosalus 966,81
eurot. 
Projekti lõpp – 01.12.2020.