Avatud Hellenurme Noortekeskuse hoone renoveerimine ja ümbruse korrastamine, inventari soetamine

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD): Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.
Toetuste saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – projektide partner, avalikust kasutusest huvitatud isik.
Toetused – Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus. Maaelu arengu toetus, meede 3.2. PPIA käskkirjaga nr 1-3.13-7/757 (22.07.2009) eraldati noortekeskuse hoone renoveerimistöödeks (katusekatte, sokli ja seinte renov.) ja territooriumi heakorrastuseks (vertikaalplaneerimine, piirdeaed, palliplatsi ja teede katendid) 893 487 krooni. Projekti omaosalus vähemalt 99 277 krooni.
Leader-meetme raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus. Maaelu arengu toetus, meede 4. PPIA käskkirjaga nr 1-3.13-7/408 (04.05.2009) eraldati noortekeskuse territooriumile haljastuseks istikute (viirpuud, elupuud, kontpuud jm) ning inventari (kiik, prügikastid, kang, jalgrattastatiiv, aialauad, pargipingid) soetamiseks 88 050 krooni. Projekti omaosalus vähemalt 9 788 krooni, sh vabatahtlik töine panus.
Projektide lõpp – 30. november 2009.a.

PS. Lisaks nimetatud projekti raames toimuvatele üritustele on noortekeskusel pakkuda veel tegevusi – võimalust osaleda koolivaheajal Valgas Paintballi maakondlikul võistlusel, minna koos Puka noortekeskuse sünnipäevale 16-17.okt. jms. Jälgige ikka infot kodulehel, noortekeskuse infostendil ja suhelge noortejuht Kadiga!