Projekt: Palupera staadioni multifunktsionaalse pallimänguväljaku (mini-arena) ehitus ja hooldusseadme soetamine

 

Projekt viiakse ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse ja riigieelarve abil.

Toetuse saaja – Mittetulundusühing P-RÜHM, põhitaotleja.
Palupera valla roll – projektide partner, avalikust kasutusest huvitatud isik.
Toetus – Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus. Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 toetus, meede 3.2. PRIA käskkirjaga nr 13-6/1273 (1.07.2011) eraldati Palupera staadionile multifunktsionaalse spordiväljaku (mini-arena) projekteerimistöödeks, investeeringuobjekti ehitustöödeks, omanikujärelvalve teostamiseks ja väljaku hooldamiseks vajaliku lumefreesi soetamiseks 57563 eurot. Projekti omaosalus vähemalt
4260 eurot.
Projekti lõpp – suvi 2013.a.